Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Group Vandersteene bvba

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Art. 1 Al onze verkopen, leveringen en diensten worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst voorrang op de voorwaarden van de klant. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Art. 2 Onze offertes zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend en blijven geldig gedurende 7 dagen. Wij zijn enkel verbonden door de door ons ondertekende schriftelijke orderbevestiging. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging. Opdrachten opgenomen door onze aangestelden of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ons bedrijf daartoe kan verbinden.

Art. 3 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de klant een bestelling annuleert na orderbevestiging door ons, doch voor enige uitvoering van de bestelling, zal hij binnen de 8 dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. Indien de klant een bestelling annuleert na orderbevestiging door ons en na aanvang van de uitvoering van de bestelling zal de klant binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding betalen, welke forfaitair begroot wordt op 40% van het totale bedrag van de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. De bestelling kan na orderbevestiging door ons, voor of tijdens de uitvoering van de bestelling, niet gewijzigd worden dan in onderlinge overeenstemming met ons en met integrale vergoeding van de reeds gemaakte kosten en/of gepresteerde diensten.

Art. 4 De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens ons. Elke vertraging in de levering zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden en dat de installatie onmiddellijk kan worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit ondermeer het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 5 De levering evenals risico-overdracht vindt plaats in onze magazijnen, waaronder is te verstaan die plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd. Vanaf voormelde levering zijn alle risico’s met betrekking tot de goederen volledig voor de klant.

Art. 6 De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. De inontvangstname van de goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit. Ook het aanwenden van de goederen zal worden beschouwd als een aanvaarding van de door ons geleverde goederen. Eventuele klachten omtrent nietconformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend, gemotiveerd schrijven en binnen de 7 dagen vanaf de levering ingediend te worden. Hierbij dient men een gedetailleerde omschrijving van de vastgesteld problemen te geven, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een periode van 1 maand vanaf de levering. Opnieuw dient bij aangetekend schrijven een gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde problemen te worden geven, op straffe van nietontvankelijkheid. Geen enkele koopwaar mag terugbezorgd worden zonder ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

Art. 7 De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomst vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt : a) onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen ofwel de waarde ervan te vergoeden. b) in ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor :- alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals vb. financieel en economisch verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie … - schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden Onze gehoudenheid zal ingevolge huidig beding derhalve steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van de door ons geleverde goederen, dit op basis van de door ons aangerekende prijzen.

Art. 8 Tot aan de volledige uitvoering van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst met de klant voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons, op risico van de klant, in eigendom toebehoren, en kunnen ze derhalve in geval van niet of niet-tijdige betaling door ons teruggevorderd en teruggenomen worden zonder enige formaliteit. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen aan de klant overgedragen vanaf de levering zoals bepaald in artikel 5. Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen en deze op de afgesproken datum de goederen niet afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de klant.

Art. 9 Wij behouden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, van de klant betaling van voorschotten te vragen voor de uitvoering van de bestelling. Indien de klant niet ingaat op ons verzoek dienaangaande, behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst met de klant uit te stellen, totdat de klant aan ons verzoek heeft voldaan, ofwel om de overeenkomst met de klant zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen, in welk geval de klant bijkomend een annulatievergoeding verschuldigd zal zijn.

Art. 10 Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar 5 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum op de zetel te Wevelgem, tenzij anders vermeld op de factuur. Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn onze aangestelden niet bevoegd om bedragen van de factuur te ontvangen. Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest opbrengen voorzien in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties dd. 02/08/2002, vermeerderd met 2 %, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. In geval van gehele of gedeeltelijke nietbetaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12%, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, dit met een minimum van 75 euro en maximum van 2500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Art. 11 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting t.a.v. ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant wordt ontbonden lastens de klant, verbindt de klant er zich toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 40% van de waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

Art. 12 Alle tussen partijen bestaande wederzijdse schulden en schuldvorderingen worden geacht nettingsovereenkomsten te zijn in het kader van de Wet Financiële Zekerheden.

Art. 13 In geval van overmacht van onze zijde of van één van onze leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

Art. 14 De overeenkomsten worden gesloten te Rekkem en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.


Blijf op de hoogte van de laatste trends en nieuwigheden via onze nieuwsbrief!

Onze klanten

aan het woord.

Werken met Vandersteene Bouwbedrijf was een echt plezier! Vanaf de start van het project stonden zij ons bij met deskundig advies, waardoor we nu genieten in onze perfect gerenoveerde woning!

Joke Goderis - opdrachtgever totaalrenovatie woonst

Bedankt voor de goeie service afgelopen jaar!

K. Laridon

Het sanitair en de cv in onze nieuwbouwwoning werd met de grootste zorg geïnstalleerd. Daarna vertrouwden we ook de ventilatie toe aan Group Vandersteene gezien hun kennis van zaken in hernieuwbare energie. Kortom, een betrouwbare en flexibele partner waarbij we steeds terecht konden en verder geholpen werden met de glimlach.

Delphine van Hoecke

Back to top